Statut

Statut Stowarzyszenia Carpatica

AC_Statut_Stowarzyszenia_Carpatica.pdf

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Carpatica" (w skrócie "Carpatica") i zwane jest dalej w postanowieniach Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest kontynuacją działalności grupy ornitologów zajmujących się badaniem migracji ptaków pod nazwą Akcja Carpatica.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz inne państwa - z poszanowaniem ich prawa - jeśli działalność na ich obszarze będzie związana z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i zostało zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Posiada osobowość prawną. Może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, sposobie i charakterze działania.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Klucze, gmina Klucze.

§5

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej aktywności jego członków oraz ochotników.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz znaku w formie zatwierdzonej przez Zarząd.


II CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

Stowarzyszenie ma na celu:

   1) efektywną ochronę dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk;

   2) badanie wędrówek ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Karpat;

   3) budowanie bazy wiedzy na temat ptaków i ich siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem aspektów migracji;

   4) prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, promujących ochronę ptaków i ich siedlisk;

   5) prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony przyrody, szczególnie ochrony dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

   1) inicjowanie i organizowanie badań naukowych w zakresie ochrony dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk;

   2) gromadzenie i opracowywanie dokumentacji oraz innych materiałów dotyczących monitoringu, migracji oraz stanu zachowania populacji dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, upowszechnianie wiedzy o ptakach i prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa w tym zakresie;

   3) zachowanie i odtwarzanie siedlisk dziko żyjących ptaków;

   4) współpracę z ośrodkami naukowymi i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką w kraju i za granicą;

   5) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie ochrony dziko żyjących ptaków i ich siedlisk;

   6) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących ochrony dziko żyjących ptaków i ich siedlisk;

   7) prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obszarów, pojedynczych tworów przyrody i ich zespołów – ważnych dla ochrony dziko żyjących ptaków;

   8) wykup i dzierżawę gruntów do realizacji celów statutowych.


III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, która akceptuje program i statut Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, bez względu na miejsce zamieszkania, czy lokalizację siedziby, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia, może zostać osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, która ma wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

   1) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia;

   2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;

   3) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

   4) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;

   5) zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;

   6) mieć bieżący dostęp do informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

   1) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

   2) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

   3) informować Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych;

   4) regularnie opłacać składki członkowskie;

   5) godnie i odpowiedzialnie reprezentować Stowarzyszenie.

§12

1. Członek wspierający ma prawo:

   1) uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach, zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;

   2) mieć bieżący dostęp do informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia;

   3) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, którego dane personalne przekazuje w formie pisemnej do Zarządu.

4. W przypadku zmiany przedstawiciela członka wspierającego będącego osobą prawną, stosuje się odpowiednio zapisy §12 ust. 3.

§13

Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka wspierającego określone w §12 ust. 1 i 2.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przenoszone ani przekazywane.

§15

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

   2) wykluczenia ze Stowarzyszenia, które może nastąpić w wyniku:

      a) działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia;

      b) niewykonywania obowiązków członkowskich;

      c) zaprzestania udziału w działalności Stowarzyszenia;

   3) śmierci.

2. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

   2) wykluczenia ze Stowarzyszenia, które może nastąpić w związku z:

      a) działaniem członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia;

      b) rozpoczęciem procedur upadłościowych lub likwidacyjnych (dotyczy osób prawnych).

   3) śmierci lub utraty osobowości prawnej.

3. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

   2) pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, które może nastąpić w związku z działaniem na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia.

§16

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu.


IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

   1) Walne Zebranie

   2) Zarząd

   3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym. W zebraniu, z głosem doradczym, mogą brad udział goście zaproszeni przez Zarząd.

§19

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie winni zostać poinformowani co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą spotkania listem poleconym, pocztą elektroniczną (za potwierdzeniem) lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail lub numer faksu wskazany w rejestrze członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Walnego Zebrania, z wyłączeniem uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia (patrz §39 ust. 1 niniejszego Statutu), podejmowane są zwykłą większością głosów, a quorum stanowi ponad 50% członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, pół godziny później od ustalonego terminu zebrania, a jego uchwały ważne są bez względu na liczbę osób obecnych na sali z wyłączeniem uchwały w sprawie zmiany statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia (patrz §39 ust. 1 niniejszego Statutu).

§20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek minimum 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, winny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest wysłać zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku i co najmniej na 30 dni przed proponowanym terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Postanowienia § 19 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

   1) uchwalanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego planu działań;

   2) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd, rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

   3) zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd, rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

   4) uchwalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności;

   5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;

   6) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

   7) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej;

   8) wybór Prezesa Stowarzyszenia,

   9) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem §25 ust. 3;

   10) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

   11) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego, oraz o pozbawieniu tytułu członka honorowego;

   12) zatwierdzanie regulaminu Walnego Zebrania;

   13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

   14) podejmowanie uchwały o przynależności do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, sposobie i charakterze działania.

   15) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§22

Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał w sprawie wyboru do władz Stowarzyszenia oraz w sprawach członkowskich, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą zadecydować o głosowaniu tajnym także w innych sprawach.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§23

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego pracami.

2. Zarząd składa się z Prezesa oraz z 2 lub 4 innych członków Zarządu wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.

3. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.

§24

Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu, oraz kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§25

1. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za poprzedni rok kalendarzowy w okresie trwania kadencji, zwyczajne Walne Zebranie może odwołać w tajnym głosowaniu tych członków Zarządu, a w ich miejsce wybrać na okres do końca bieżącej kadencji, nowe osoby.

2. W przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, ustąpienia lub śmierci Prezesa, Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie celem wyboru nowego Prezesa.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu uzupełniany jest w drodze kooptacji przez Zarząd, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu.

§26

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu oraz osoby uprawnione do uczestnictwa z głosem doradczym winni otrzymać wraz z planowanym porządkiem obrad co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Postanowienia §19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

   1) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu planu pracy Stowarzyszenia;

   2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania;

   3) ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

   4) zarządzenia majątkiem Stowarzyszenia;

   5) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;

   6) powoływanie i rozwiązywanie grup lokalnych i zespołów problemowych Towarzystwa;

   7) zwoływanie Walnych Zebrań.

§28

1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszczalne jest podejmowanie przez Zarząd uchwał w trybie telefonicznym lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem zatwierdzenia ich na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub po uprzednim uzyskaniu delegacji do takiego trybu ich podjęcia na poprzednim zebraniu Zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA

§29

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Komisji.

§30

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

   1) członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

   2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§31

Do praw Komisji Rewizyjnej należy:

   1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu;

   2) dostęp do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

   3) żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

   4) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

   5) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§32

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

   1) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności;

   2) składanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§33

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.


V STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§34

1. Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską nie podzieloną na regionalne struktury organizacyjne.

2. Możliwe jest tworzenie grup lokalnych i zespołów problemowych.

3. Grupy lokalne i zespoły problemowe nie posiadają osobowości prawnej.

4. Regulaminy działania grup lokalnych i zespołów problemowych ustala Zarząd.


VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§36

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

   1) składki członkowskie;

   2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu;

   3) dotacje lub subwencje;

   4) darowizny, zapisy lub spadki;

   5) dochody ze zbiórek publicznych;

   6) wpływy z działalności statutowej.

§37

1. Do zaciągania zobowiązań finansowych, podpisywania dokumentów obrotu pieniężnego i obrotu materiałami oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym upoważnieni są Prezes z jednym członkiem Zarządu działający łącznie lub trzej członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Do ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w §37 ust. 1 wymagany jest podpis Prezesa lub członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd.

§38

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§39

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności ponad 50% członków uprawnionych do głosowania. W przypadku głosowania uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie ma możliwości obniżenia quorum przez wyznaczenie drugiego terminu Walnego Zebrania.

2. Uchwały w sprawie zmian statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być podjęte, o ile sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad przesłanym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.


Statut uchwalono na zebraniu założycieli Stowarzyszenia Carpatica, dnia 6 czerwca 2010 roku, na Magurze Małastowskiej.

AC_Statut_Stowarzyszenia_Carpatica.pdf