Gatunki Ptaków

Beskid Niski

Wybrane statystyki dotyczące gatunków ptaków obrączkowanych w Beskidzie Niskim. Gatunki pogrupowane są zgodnie z systematyką ptaków.

Rysunek G.1. Liczba osobników pięciu najliczniejszych gatunków pokazuje sumę zaobrączkowanych osobników z najliczniej obrączkowanych gatunków ptaków od początku sezonu.

Rysunek G.2. Liczba osobników najlicznejszych grup gatunków pokazuje liczbę osobników w grupie gatunków ptaków zaobrączkowanych od początku sezonu.

Rysunek G.4. Procentowy udział grup gatunków w ogółem schwytanych pokazuje proporcje w liczbie schwytanych grup gatunków ptaków od początku sezonu.

Tabela G.5. Kalendarz schwytanych ptaków

AC Kalendarz - Rostajne 2023.pdf

Tabela G.5. Kalendarz schwytanych ptaków zestawia sumy schytanych osobników danego gatunku w poszczególnej pentadzie (razem z retrapami). Intensywność koloru wyodrębnia wartości bliskie maksimum osobników w pentadzie. Tabela jest rozszerzona o sumę schwytanych osobników w sezonie (SUM), średnią w pentadzie (AVG) i maksymalną liczbę osobników schwytanych w pentadzie (MAX).

Zasady korzystania i cytowania

Dane zawarte na wykresach i w tabelach mogą być kopiowane, przechowywane i przetwarzane za darmo. Mogą być również udostępniane lub publikowane w jakiejkolwiek formie (w prasie, telewizji, podczas wykładów oraz w czasopismach i książkach naukowych i popularno-naukowych itp.), pod warunkiem zacytowania źródła ich pochodzenia zgodnie z poniższą formułą:

Stowarzyszenie Carpatica 2020-2025: Internetowe wyniki obrączkowania ptaków. Strona WWW 2.0 Carpatica - https://www.carpatica.org, [dostęp – wpisz datę*].