Akcja Carpatica

Badania wędrówek ptaków

FacebookInstagram

Akcja Carpatica to obóz ornitologiczny działający w południowej Polsce, w Karpatach. Stacja jest zrzeszona w Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków i ściśle przestrzega jednolitych metod pracy terenowej w oparciu o standardy Akcji Bałtyckiej.

Pierwszy jesienny obóz zorganizowany był w 1986 roku w pobliżu miejscowości Zawichost. Firmowany był on wówczas przez Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaobrączkowanie w 1999 roku blisko 3500 ptaków, złapanie wielu gatunków przekraczających liczebność kilkuset osobników w sezonie czy wreszcie schwytanie takich rzadkości w Beskidzie Niskim jak świstunka żółtawa czy pierwiosnek z obrączką z Estonii pozwoliło podjąć decyzję o wyborze Myscowej jako miejsca regularnych prac Akcji Carpatica.

[ENG] Action Carpatica is an ornithological camp operating in southern Poland, within the Carpathian Mountains. The station is affiliated with the National Network of Bird Ringing Stations and strictly adheres to uniform fieldwork methods based on Poland's standards.

The first autumn camp was organized in 1986 near the town of Zawichost, endorsed by the Student Naturalists' Circle of the Jagiellonian University in Cracow.

The ringing of nearly 3500 birds in 1999, the capture of many species exceeding the number of several hundred individuals in a season, and finally, the capture of rarities in the Low Beskids, such as the yellow-browed warbler or the ringed common chiffchaf from Estonia, made it possible to select Myscowa as a place for AC's regular research work.

[UKR] Акція Carpatica – це орнітологічний табір, що працює на півдні Польщі, в Карпатських горах. Станція є членом Національної мережі станцій кільцювання птахів і суворо дотримується єдиних методів польових робіт, заснованих на стандартах Польщі.

Перший осінній табір був організований у 1986 році біля міста Завіхост за підтримки Гуртка студентів-натуралістів Ягеллонського університету в Кракові.

Кільцювання майже 3500 птахів у 1999 р., відлов багатьох видів, чисельність яких перевищує кілька сотень особин за сезон, нарешті, відлов раритетів у Низьких Бескидах, таких як вівча́рик лісови́й чи кільчаста вівча́рик-кова́лик з с. Естонія дозволила вибрати Мисцова місцем проведення регулярних дослідницьких робіт AC.