Członkostwo

Członkinie i członkowie Carpatica

Co zrobić, żeby zostać członkiem Stowarzyszenia Carpatica?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać pod nasz adres oraz wpłacić składkę członkowską. Składka jest ważna do końca roku, w którym została opłacona. Osoby, które nie opłacą składki w terminie są wykreślane z listy członków Stowarzyszenia Carpatica. Przed upłynięciem ostatecznego terminu opłacenia składki przypomnimy o tym drogą elektroniczną. Wznowienie lub przedłużenie członkostwa nie wymaga ponownego wypełnienia deklaracji.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia Carpatica

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, jego członek ma prawo:

 1. Współdecydować o programie działania Stowarzyszenia;

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;

 3. Czynnie i biernie brać udział w wyborach do władz Stowarzyszenia;

 4. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;

 5. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;

 6. Mieć bieżący dostęp do informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia.

Obowiązki członka to:

 1. Uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

 3. Informować Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych;

 4. Regularnie opłacać składki członkowskie;

 5. Godnie i odpowiedzialnie reprezentować Stowarzyszenie.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 36 zł

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:

PEKAO SA, O/Rynek Główny 47, Kraków
Nr. rachunku: 30 1240 4650 1111 0010 4191 7850

z dopiskiem: Składka członkowska za rok ....


AC_Deklaracja_Czlonkowska.pdf